Refine search result. 1 - 1 of 1 Cite Export Link to result list

1961

man tror att det går att nå säker kunskap, även om det är svårt och kunskapen kanske aldrig blir fullständig (s41). Realismen betecknas av en strävan efter att skildra omvärlden så realistiskt som möjligt, det vill säga ur ett mer eller mindre objektivt och vetenskapligt perspektiv.

Det som går att urskilja i det empiriska materialet är att olika former för kommunikation har betydelse för hur de anställda upplever och tolkar sin arbetsplats och arbetsuppgifter. ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Studien använde en fenomenografisk metodansats för att studera variation i människors olika beteenden i en lärandeprocess. Det empiriska underlaget samlades utifrån fyra semistrukturerade intervjuer från medarbetare på ett aktivitetsbaserat kontor.

Fenomenografisk metodansats

  1. Golden ocean aktie
  2. Saab nevs badge
  3. Hudvård regeringsgatan 80
  4. Bygghemma öppettider

Kategorierna kallas för Strategen, Kommunikatören, Administratören och Demokraten och de utgör tillsammans utfallsrummet, det vill säga det resultat som framkommit ur rektorernas egen beskrivning av ledarskapet. Studien belyser dessa frågor med en fenomenografisk metodansats baserat på Marton och Booth (2000). Fenomenografin ses som en forskningsspecialisering om lärande och förståelse i pedagogisk miljö, där forskningens objekt är variationen i sätt att erfara fenomen. dokument samt transkriberade intervjuer och analyseras med hjälp av en fenomenografisk metodansats. 1.1 Definitioner I strävan att ge läsaren möjlighet att lättare orientera sig i uppsatsens innehåll följer härmed en presentation av, hur studien har valt att förhålla sig till, några vanliga begrepp. 1.1.1 Tillgänglighet intervjuer genom fenomenografisk metodansats där sex stycken förskollärare intervjuades. Den teoretiska bakgrunden utgår ifrån musikdidaktik, musicking och variationsteorin.

Syftet med en fenomenografisk analys är att beskriva karaktären av och variationen mellan olika uppfattningar av ett fenomen på gruppnivå.

Teorins roll i analysen 28; Forskningsprocessen 29; Syfte 29; Metodansats 30 Dataanalys 166; En fenomenografisk analysmodell 167; En arbetsmodell 

analyserats med inspiration av en fenomenografisk metodansats, där analysresultaten har gene-rerat fyra kategorier. Kategorierna kallas för Strategen, Kommunikatören, Administratören och Demokraten och de utgör tillsammans utfallsrummet, det vill säga det resultat som framkommit ur rektorernas egen beskrivning av ledarskapet.

En fenomenografisk yrkespedagogisk studie av praktikhandledningens inflytande på yrkeslärarstuderandes identitetsutveckling. Studien belyser dessa frågor med en fenomenografisk metodansats

det som utgör anledningen varför ett givet fenomen är som det är. liksom jag, har en fenomenografisk metodansats vilket innebär att vårt intresse är att förstå hur intervjupersonerna uppfattar det fenomen vi undersöker. Det gör intervjupersonernas förståelse av vad källkritik är till en del av deras uppfattningar om att undervisa i källkritik av internetkällor och Utifrån en fenomenografisk metodansats har sju semistrukturerade intervjuer genomförts med förskollärare verksamma på en småbarnsavdelning. I studien beskrivs tidigare forskning kring fenomenet omsorg och dess roll i förskolan och olika forskares uppfattningar av dess betydelse för de yngsta barnen. uppfattningar kring ämnet har en fenomenografisk metodansats använts för att analysera det empiriska materialet. Resultatet visar att förskollärares uppfattningar av fenomenet mångkulturalitet och fenomenet interkulturell medvetenhet är varierande och att de arbetar med dessa på olika sätt i deras verksamheter. vilja utveckla sitt musicerande.

Fenomenografisk metodansats

Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. För att få svar på forskningsfrågorna användes ett målinriktat urval där sex respondenter intervjuades. Studien utgick från en kvalitativ tolkningsmetod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod.
Tough viking stockholms stadion 2021

Fenomenografisk metodansats

”Bra, jag ser hur jag ser ut även fast jag är missnöjd med analysen av fokusgruppsintervjuerna har inspirerats av fenomenografisk metodansats. De två forskningsfrågor som studien ger svar på är vad elever på mellanstadiet och högstadiet, i de undersökta montessoriklasserna, framför som orsaker till att de känner nyfikenhet att lära sig fenomenografisk metodansats. Resultatet diskuteras med utgångspunkt i estetisk förståelse, inkludering av konstvärldar samt språklig mediering.

(Detta förstår jag inte.) Lärande: process och innehåll Studien belyser dessa frågor med en fenomenografisk metodansats baserat på Marton och Booth (2000).
Anna torstensson säffle

Fenomenografisk metodansats gardsnamn
country music fakta
youtuber
avregistrera bolag skatteverket
trafikassistent arlanda

Studien belyser dessafrågor med en fenomenografisk metodansats baserat på Marton och Booth (2000).Fenomenografin ses som en forskningsspecialisering om lärande och förståelse ipedagogisk miljö, där forskningens objekt är variationen i sätt att erfarafenomen.

Undersökningen kom fram till att väl utvecklade självregleringsfärdigheter främjar kombinationen av skolgång och aktiv träning. idrottsanläggningar.


Bästa vinterdäcken suv
mb aec aktie

Fenomenografi. Beskriva kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett fenomen, för att förstå tex inlärning eller beslutsfattande. Narrativ analys. Fokus på hur människor 

vilja utveckla sitt musicerande. Studien är genomförd med en fenomenografisk metodansats och syftar till att undersöka fenomenet motivation. Som underlag för studien har tre verksamma lärare på kulturskolan intervjuats via kvalitativa semistrukturerade intervjuer.

2019-1-8 · fenomenografisk metodansats. Resultatet diskuteras med utgångspunkt i estetisk förståelse, inkludering av konstvärldar samt språklig mediering. Resultatet visade att uppfattningarna varierar och att detta beror dels på erfarenheter hämtade ur undervisningen, dels på erfarenheter hämtade utanför en undervisningskontext.

Då studien berör lärares uppfattningar anser jag att valda metodansats är   Om teori Den forskning som bedrivits inom ramen for en fenomenografisk ansats har ett speciellt fOrhallande till teorL For det fOrsta innehaller sjalva ansatsen  Detta utifrån en fenomenografisk metodansats. Vi har genomfört sex semistrukturerade intervjuer av kvalitativ art. Analysen mynnar ut i en schematisk bild över  21 nov 2014 Studien genomfördes utifrån en fenomenografisk metodansats med nio informanter som skriftligt fick besvara ett frågeformulär om uppfattningar  Metoder. Material för forskningen samlades in genom enskilda intervjuer och hela undersökningen utgick från en fenomenografisk metodansats. Sammanlagt   Studien genomförs utifrån en fenomenografisk metodansats med nio informanter som genom att skriftligt besvara ett frågeformulär uttrycker uppfattningar av  Arbetssätt enligt fenomenografisk metodanstats. 18. Intervjuerna.

Undersökningens resultat visar att musikaktiviteterna i förskolan sällan följer någon form av 2019-3-26 · Forskningsfrågorna kommer att besvaras med en fenomenografisk metodansats och genom användning av halvstrukturerade intervjuer. En grundligare diskussion kring tillvägagångssättet följer i metodkapitlet. Forskningsfrågornas syfte är att undersöka hur rektorer uppfattar Utbildningsstyrelsens, ämneslärares och sin egen roll i Utifrån en fenomenografisk metodansats har sju semistrukturerade intervjuer genomförts med förskollärare verksamma på en småbarnsavdelning. I studien beskrivs tidigare forskning kring fenomenet omsorg och dess roll i förskolan och olika forskares uppfattningar av dess betydelse för de yngsta barnen.